Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚČEL DOKUMENTU

1.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost RWProjekt s.r.o., IČ: 109 87 797, se sídlem Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov(dále též jen „správce“).

Kontaktní údaje správce:
Adresa pro doručování: RWProjekt s.r.o., Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov,
Email: wolf@rwprojekt.cz
Telefon: +420 737 266 923

2.2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je
nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, tj. především splnění povinností ze smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti a rezervační smlouvy. Tento účel zahrnuje také evidenci v databázi klientů správce.

4.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a po dobu dalších tří let, bude-li se jednat o osobní údaje nezbytné k uplatnění práv a oprávněných zájmů správce (typicky Vaše kontaktní údaje a údaje prokazující uzavření smlouvy se správcem), a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou bankovní instituce, finanční zprostředkovatelé a obchodní zástupci spolupracující na smluvním základě se správcem a jiné osoby podílející se na dodání služby či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy.

6.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo
požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,
 požádat o kopii těchto osobních údajů,
 požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
 požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné
pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
 požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18
GDPR,
 na přenositelnost Vašich osobních údajů.

7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz//.

7.3. Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem azáleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí alespoň základních Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

8. BLIŽŠÍ INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Vaše shora v čl. 7. vyjmenovaná práva mají následující obsah

8.1.1. Právo na přístup k osobním údajům.
Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho Vás týkají, jsou či
nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům
a k zákonem stanoveným informacím. Správce Vám v takovém případě poskytne kopii
zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie pořizované na Vaši žádost může správce
účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

8.1.2. Právo na opravu.
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které
se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných
osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

8.1.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“).
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás
týkají, a správce má povinnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je
dán některý z důvodů stanovených GDPR. Vaše právo se však neuplatní v případě, pokud je
zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely
archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších
případech stanovených GDPR.

8.1.4. Právo na omezení zpracování.
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud
popíráte přesnost osobních údajů, pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování a v dalších
případech stanovených GDPR.

8.1.5. Právo na přenositelnost údajů.
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje
jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na Vašem souhlasu a provádí se
automatizovaně. Při výkonu tohoto svého práva můžete požádat, aby Vaše osobní údaje byly
správcem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tato informace je platná a účinná ke dni 01.01.2021. Aktuální znění této informace je dostupná v sídle správce.

RWProjekt s.r.o.

Poslední aktualizace 15.3.2023